Εξατομικευμένο πληροφοριακό σύστημα

100.00 

Κόστος μελέτης σκοπιμότητας.

Δημιούργησε εξειδικευμένο λογισμικό με το μικρότερο κόστος

(20 ευρώ/ώρα).

Qty

Για την ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων γίνεται μελέτη σκοπιμότητας, η οποία αποτελείται από τα εξής μέρη:

  • Τεχνικό μέρος
  • Οικονομικό μέρος
  • Επιχειρησιακό μέρος
  • Νομικό μέρος

Η συνολική προσπάθεια (εργατοώρες) που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος  υπολογίζεται με την μέθοδο Use Case Points (UCP).

Στην συνέχεια ο πελάτης αποφασίζει αν θα προχωρήσει στην ανάπτυξη του συστήματος. Το κόστος της μελέτης σκοπιμότητας αφαιρείται από το συνολικό ποσό.